Statuts


 Článek I

Základní ustanovení

 

Odstavec 1 : Jméno a forma

Jméno sdružení spolku zní ve francouzštině : « Club sportif et culturel auprès du Lycée Français de Prague o.s.» a v češtině : «Sportovní a kulturní klub při francouzském lyceu v Praze, o.s. ». Zkrácený název zní : « CSC ». Jde o nevýdělečný spolek založený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Tento spolek je zapsán u ve spolkovémho rejstříku vedenémho Městským soudem v Praze pod spisovou značkou L 16076, IČ: 270 11 411. Spolek je zastupován výborem, jehož působnost je definována v článku V stanov. Tento spolek je níže v textu označován jako „Klub“.

Odstavec 2 : Sídlo Klubu

Sídlo Klubu je registrováno na adrese Drtinova 7/304, Praha 5, PSČ 150 00.

Odstavec 3 : Předmět činnosti

Předmětem činnosti Klubu je :

– organizování mimoškolních a zájmových činností a kulturních akcí

– zastupování členů Klubu

– vykonávání aktivit všeho druhu podporující činnost školy

– napomáhání šíření francouzské kultury a jazyka

– vydávání školního alba a jeho prodávání prodej a/nebo rozdělování zdarmabezplatná distribuce

– prodej reklamních míst v materiálech rozšiřovaných či prodávaných v rámci činnosti Klubu

– pořádání uměleckých výstav v rámci školy

– nákup poskytování školních pomůcek, učebnic a knih

– spolupráce s velvyslanectvím Francie a Francouzským institutem při pořádání kulturních a společenských akcí

– výměnné programy a společné kulturní a sportovní akce se sousedními školami

– nákup vybavení pro Francouzské lyceum a pro Klub

– spravování správa fondu solidarity

Tyto činnosti budou provozovány pro rodiny mající vazbu na francouzské lyceum v Praze. Budou provozovány buď v prostorách francouzského lycea či mimo něj.

Odstavec 4 : Finanční prostředky

Finanční prostředky Klubu tvoří :

 • členské příspěvky
 • zápisné do mimoškolních aktivit organizovaných Klubem
 • jiné výnosy vyplývající z předmětu činnosti (školní slavnosti, jiné kulturní či volnočasové akce …)
 • výnosy z prodeje reklamních ploch
 • peněžité i nepeněžité dary fyzických či právnických osob
 • jiné zdroje

Odstavec 5 : Užití finančních prostředků

Klub hradí náklady vzniklé v souvislosti s výkonem předmětu své činnosti ze zdrojů popsaných v článku IV4. Klub může mít výdaje pouze v souvislosti souladu s plněním předmětu své činnosti a s pravidly svého fungování. V případě daru se bude Klub řídit záměry darujícíhodárce, pokud jsou tyto záměry Klubu dárcem prokazatelným a jasným způsobem sděleny nejpozději při předání daru. V případě, že tyto záměry nebudou odpovídat v rozporu s předmětemu činnosti Klubu, nebude Klub zmíněný dar moci přijmout.

Odstavec 6 : Spolupráce

Klub může při výkonu předmětu své činnosti spolupracovat s  třetími fyzickými i právnickými osobami.

 

Článek II

Status sdruženíKlubu

 

Odstavec 7 : Forma Klubu

Klub je řádně registrovanou právnickou osobou s právní subjektivitou v souladu se zákonem č. 82/2012 Sb., občanský zákoník, který může v rámci své činnosti nabývat práva, přijímat závazky a spravovat svůj vlastní majetek.

Odstavec 8 : Referenční dokumenty

Klub se při své činnosti bude řídit následujícími dokumenty :

 • Těmito stanovami
 • Vnitřním řádem
 • Rozhodnutími členské schůze
 • Rozhodnutími výboru

 

Článek III

Členství

 

Odstavec 9 : Členství a vznik členství

Členy Klubu jsou rodiče, nebo právní zástupci rodin majících vazbu na francouzské lyceum v Praze Lycée Français de Prague (rodiny studentů školy, nebo zaměstnanců školy), a to ode dne uhrazení členských příspěvků.

Každouá rodinua zastupují je reprezentována rodičei nebo právními zákonní zástupci a při hlasování má rodina jeden hlas. Členství v klubu je nepřenositelné. Členové Klubu jsou oprávněni se aktivně podílet na provozování předmětu činnosti Klubu a mohou být voleni do výboru, vždy jeden rodič nebo jeden právní zákonný zástupce za jednu rodinu.

Členství v klubu vzniká okamžikem úhrady členského příspěvku. Povinností Člena Klubu přistupuje je přijmout ke stanovámy Klubu a principůmy jeho fungování, respektujeovat stanovená pravidla a přijímat rozhodnutí členské schůze Klubu, a to i v případě, že nebyl osobně přítomen jednání členské schůze Klubu.

Výbor je povinen vést aktuální seznam členů Klubu. Každý člen si může tento do seznamu vyžádat nahlížet na základě písemnéou žádostí adresovanéou výboru Klubu.

Odstavec 10 : Zánik členství

Členství v Klubu zaniká některým z následujících způsobů :

 • zánikem vazby s francouzským lyceem v PrazeLycée Français de Prague. V tomto případě členství zaniká okamžikem, kdy dítě rodičů, kteří jsou členy Klubu, ukončí své studium na francouzském lyceu v Praze Lycée Français de Prague nebo zaměstnanec školy, který je členem Klubu, přestane být zaměstnancem francouzského lycea v PrazeLycée Français de Prague.
 • nezaplacením členského příspěvku pro následující období. V tomto případě se členství obnoví i opožděným uhrazením členského příspěvku. V průběhu období mezi uplynutím doby pro řádné uhrazení členského příspěvku a jeho pozdním uhrazením, dotčená osoba nemá status člena nepožívá žádných výhod souvisejících s členstvím v  Klubu a nemůže hlasovat na členských schůzích svolaných v tomto období.
 • jednostranným vystoupením ukončením členství ze strany člena z Klubu. V tomto případě musí člen, který hodlá své členství ukončit, písemně své rozhodnutí oznámit zaslat na adresu Klubu. Jeho Členství je pozastaveno končí okamžikem přijetí doručení tohoto oznámení. Každý člen kKlubu má právo své členství kdykoliv ukončit.
 • vyloučením člena z Klubu výboru na základě řádného rozhodnutí výboru Klubu v případě hrubého porušení povinností člena stanovených ve stanovách, nebo vnitřním řádu Klubu; vyloučení na základě rozhodnutí výboru Klubu má účinky přímého ukončení členství v  Klubuvyloučení ze spolku. Rozhodnutí výboru o vyloučení člena Klubu musí být přijato jednomyslně, přičemž člen, o němž je rozhodováno, se rozhodování neúčastní hlasování. Rozhodnutí výboru musí být členovi Klubu oznámeno doporučeným dopisem.  Výbor Klubu musí s předmětnýmé rozhodnutím o vyloučení člena Klubu zařadit na program seznámí následující členskoué schůzie.
 • vyloučením z Klubu na základě řádného rozhodnutí členskoué schůzíe.

 

Článek IV

Orgány sdruženíKlubu

 

 

a) Členská schůze

Odstavec 11 : Členská schůze a způsob svolání členské schůze

Členská schůze je vrcholným nejvyšším orgánem Klubu. Členskou schůzi svolává výbor nejméně jednou za rok. Výbor svolá členskou schůzi i v případě, že o to požádá nejméně jedna třetina členů Klubu. V případě, že členskou schůzi nesvolá výbor v dané lhůtě od podání žádosti na její svolání jednou třetinou členů Klubu, mohou členskou schůzi svolat tito členové Klubu sami.

Lhůta na svolání členské schůze je 15 dnů.

Členové Klubu jsou o konání členské schůze zpraveni formou pozvánky, která:

 • musí být vyvěšena na informační tabuli Klubu v prostorách francouzského lycea v Praze Lycée Français de Prague a
 • bude elektronicky zaslána členům, pokud Klubu poskytli potřebné kontaktní informace, nebo
 • osobně členům předána, nebo
 • zaslána členům prostřednictvím poštovního doručovatele.

 

Na pozvánce musí být uvedeno místo a čas konání členské schůze a její program. Pozvánka musí být doplněna plnou mocí takzmocněním k zastoupení, aby se mohl každý člen nechat na schůzie zúčastnitzastoupit, a volebním hlasovacím lístkem pro korespondenční hlasování, aby mohl každý člen případně hlasovat korespondenčně.

Členské schůze jsou oprávněni se zúčastnit všichni členové Klubu. Členové výboru jsou povinni zúčastnit se členské schůze. Členské schůze se mohou dle potřeby zúčastnit i jiné osoby, a to na základě předchozího souhlasu členské schůze nebo pozvání od výboru. Následující zaměstnanci francouzského lycea v PrazeLycée Français de Prague : ředitel školy, ředitel základní školy, účetní Klubu a hlavní výchovný poradce, se mohou účastnit schůze Klubu bez výjimek.

Členové Klubu jsou oprávněni nechat se při jednání členské schůze zastoupit jiným členem Klubu, nebo jinou osobou. Zástupce člena se musí prokázat podepsanou plnou mocí. Jeden zástupce může zastupovat více členů bez omezení.

Každý člen může zároveň hlasovat prostřednictvím korespondenčního hlasovaní, a to před datem konání členské schůze. Vyplněný a podepsaný volební hlasovací lístek je třeba vhodit do volební urny, která bude k dispozici členům před budovou francouzského lycea v Praze Lycée Français de Prague v čase stanoveném na pozvánce.

Členská schůze rozhoduje o jednotlivých bodech programu, které jsou uvedeny na pozvánce na jednání členské schůze. Body tohoto programu mohou být měněny jen se souhlasem všech přítomných členů členské schůze.

Bližší organizační náležitosti Podrobnosti svolávání a průběhu členské schůze může stanovit vnitřní řád Klubu. 

Odstavec 12 : Působnost členské schůze

Členská schůze :

 • Zkoumá a schvaluje výroční zprávu o činnosti výboru za předcházející období
 • Rozhoduje o změnách stanov
 • Schvaluje vnitřní řád a jeho změny
 • Volí a odvolává členy výboru
 • Rozhoduje o vyloučení člena z Klubu,
 • Rozhoduje o ukončení činnosti, zrušení,likvidaci nebo úplném či částečném rozdělení nebo postoupení svého jmění třetí osobě, prodeji celku nebo části Klubu, nebo o jeho sloučení s jinou právnickou osobou,
 • Rozhoduje o jakýchkoliv dalších otázkách, kterými se rozhodne zabývat týkajících se Klubu, u nichž si členská schůze tuto pravomoc vyhradí.

Odstavec 13 : Usnášeníschopnost členské schůze

Členská schůze je usnášeníschopná, pokud je přítomna či řádně zastoupena více než polovina členů Klubu. Členství v klubu je ověřeno prostřednictvím seznamu členů vedeného výborem. Mezi přítomné členy jsou započítáni i ti členové, kteří před datem konánído začátku členské schůze hlasovali prostřednictvím korespondenčněích lístků. Výbor zveřejní oznámí počet těchto hlasů při zahájení členské schůze.

Pokud se v čase stanoveném na pozvánce na členskou schůzi nesejde více než polovina členů Klubu, bude zahájení jednání členské schůze odloženo o 15 minut. Pokud se ani po uplynutí této lhůty neshromáždí požadovaná většina členů, členská schůze se stává usnášeníschopnou při přítomnosti 10% členů Klubu.

Výsledky hlasování jsou platné, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných, zastoupených, či korespondenčně hlasujících členů, mimo zdržení se hlasování a neplatných hlasůnevyplněných hlasovacích lístků. Hlasování probíhá za účasti jednoho či více skrutátorů. Rozhodnutí jsou přijímána Hlasuje se aklamací.

Usnesení členské schůze je považováno za kolektivní a je závazné pro všechny členy, a to i nepřítomné a nezastoupené.

Odstavec 14 : Zápis z Uusnesení členské schůze

Rozhodnutí přijatá členskou schůzí musí být ve formě zachyceny do zápisu sepsaného předložena výboremu a podepsanéhoána předsedou a místopředsedou Klubu.

Všechny zápisy z jednání jsou vedeny výborem v rejstříku ve zvláštní složce a každý člen Klubu může na vlastní náklady zažádat o vyhotovení kopie na základě jeho písemné žádosti zaslané výboru. V takovém případě musí na žádost výbor odpovědět nejpozději do 15 dnů.

 

b) Výbor

Odstavec 15 : Výbor, Členové výboru a působnost výboru

Výbor je statutárním orgánem Klubu. Výbor je kolektivním orgánem.

Výbor se skládá ze tří až pěti osob, členů Klubu, kteří byli zvoleni členskou schůzí na dobu jednoho roku od konání členské schůze. Mandát Funkční období členů výboru neskončí však dříve, než se bude konat po schůzi první výroční následující výroční členskáé schůze následující po jejich zvolení. Ke stejnému datu této členské schůze skončí taky funkční období , je-li to vhodné, mandáty členů výboru, kteří byli případně jmenováni zvoleni v období mezi jednotlivými výročními členskými schůzemi. Pokud se však členská schůze nebude konat po do 31. srpnau následujícího roku následujícího po jmenování, mandát členů výboru, jejich funkční období skončí automaticky k  tomuto datu konání členské schůze končí automaticky.

Výbor volí ze svého středu předsedu, místopředsedu, sekretářetajemníka, pokladníka a osobu zodpovědnou za průběh kroužků. Náplň jednotlivých funkcí je popsána ve vnitřním řádu.

Za výbor je zastupován jedná předsedaou, který může jednat samostatně a zavazovat Klub v případě částek nižších než 15 000 Kč. Od 15 000 Kč do 200 000 Kč je třeba souhlasu všech členů výboru. Nad 200 000 Kč je třeba souhlasu členské schůze.

V případě absence nepřítomnosti předsedy ho zastupuje jedná za výbor místopředseda nebo případně jiný člen výboru, je-li to vhodné.

Odstavec 16 : Odstoupení, odchod, vyloučeníZánik funkce člena výboru

V případě odstoupení zániku funkce předsedy výboru z funkce nebo jeho odchodudůvodu odstoupení nebo odvolání během mandátu funkčního období, bude předseda až do skončení funkčního období nahrazen ho bude do vypršení mandátu zastupovat místopředsedoua.

V případě odchodu zániku funkce místopředsedy výboru či jiného člena výboru nebo v případě změny funkce než předsedy nebo místopředsedy, bude do skončení funkčního období nahrazen jiným  výboru během mandátu ho bude dočasně, do vypršení mandátu, zastupovat jeden z členemů výboru na základě se souhlasemu ostatních členů výboru.

V případě odchodu zániku funkce více než dvou členů výboru během jejich mandátufunkčního období, musí být bude svolána členská schůze, na které bude výbor doplněn předčasnými volbami.

Odstoupení člena výboru je účinné po uplynutí 15 pracovních dnů od doručení písemného oznámení zaslaného doporučeným dopisem, s výjimkou odstoupení v průběhu přičemž po dobu školních prázdnin tato lhůta neběží. Odstupující člen výboru musí ve lhůtě 15 dnů od účinnosti svého odstoupení vrátit veškerou dokumentaci a majetek Klubu.

V případě závažného porušení povinností vyplývajících ze stanov nebo vnitřního řádu Klubu muže být člen výboru vyloučen na základě rozhodnutí výboru. Toto vyloučení rozhodnutí má následky přímého vyloučení ze spolku Klubu. Rozhodnutí výboru o vyloučení člena výboru musí být přijato jednomyslně, přičemž člen, o kterém se rozhoduje, se neúčastní hlasování. Rozhodnutí výboru o vyloučení musí být členu, o kterém se rozhodovalo, doručeno doporučeným dopisem. Výbor musí následně o tomto rozhodnutí předložit na informovat následující členskoué schůzi.

Odstavec 17 : Fungování výboru

Výbor se schází podle potřeby.

Výbor vytváří pro celé funkční období skupinu členů s přidělenými je v rámci svého mandátu oprávněn pověřovat výkonem dílčích dlouhodobýmich i krátkodobýmich úkoly činností souvisejícímich s provozováním předmětu činnostíi Klubu jednotlivé členy Klubu. Tito členové jsou zodpovědní výboru za plnění těchto činností.

Rozhodnutí výboru jsou přijímána souhlasem prostoué většinouy všech hlasů členů výboru. V případě rovnosti hlasů rozhoduje předseda.

Členové výboru i členové Klubu vykonávají činnost bezplatně, ovšem s nárokem na proplacení oprávněných výdajů a nákladů. Členská schůze nicméně může rozhodnout o odměně, za výkon některé z funkcí v orgánech Klubu.

Dílčí otázky Pravidla fungování výboru jsou mohou být upravenay ve vnitřním řádu Klubu. V případě potřeby může výbor navrhnout změny řádu a předložit je schůzi členů ke schválení.

Funkce výboru spočívá v řízení Klubu tak, aby byl plněn předmět činnosti podle odstavce 3. Jeho práva působnost a povinnosti jsou popsány ve vnitřním řádu.

  

Článek V

Zásady hospodaření

 

Odstavec 18 : Princip fungování

Klub je obecně prospěšný, nevýdělečný spolek. Jeho hospodaření je vázáno na plnění cílů a úkolů Klubu spadajících do předmětu jeho činnosti.

Odstavec 19 : Zásady Hospodaření

Klub vytváří a spravuje finanční zdroje uvedené v odstavci 4.

Výše ročních členských příspěvků je stanovena rozhodnutím výboru.

Finanční zdroje Klubu jsou vedeny na samostatném transparentním účtu vedeném renomovanou českou finanční institucíbankou. Pro hotovostní platby může být zřízena pokladna, nicméně veškeré platby přesahující částku 5 000 Kč musí být převáděny bezhotovostně na bankovní účet Klubu.

Při svém hospodaření a vedení účetnictví je Klub povinen se řídit obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami. Účetní závěrku Klubu je povinna projednat schvaluje členská schůze.

  

Článek VI

Závěrečná ustanovení

 

Odstavec 20 :

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení členskou schůzí Klubu.

Odstavec 21 :

Tyto stanovy jsou vyhotoveny v českém jazyce a ve francouzském jazyce. Klub předkládá uloží u spolkovémuho rejstříku pro účely registrace pouze verzi stanov vyhotovenou v českém jazyce.

V případě jakýchkoliv odlišností mezi jazykovými verzemi je rozhodná verze vyhotovená ve francouzském jazyce.